Üst yargıda davası bulunanlar davadan vazgeçerse ne kadar ödeyecektir?

Ekrem Öncü 19 Ekim 2016, 12:44

 

Son yazımızda vergi mahkemesi aşamasında olan alacaklar için davadan vazgeçmenin şartlarını ele almıştık. Bugünkü yazımızda ise 19.08.2016 tarihi itibariyle vergi mahkemesi ya da Danıştay/Bölge İdare Mahkemesince verilmiş bir karar olması halinde bu kanundan nasıl yararlanılabileceğini ve vergi ile cezanın ne kadarının silineceğini ele alacağız.

ORTADA MÜKELLEF LEHİNE VERİLMİŞ BİR KARAR BULUNMASI

Bu Kanunun yayımlandığı tarihten (19.08.2016) önce verilmiş en son kararın;

Terkine ilişkin karar olması hâlinde,

-ilk tarhiyata/tahakkuka esas alınan vergilerin/gümrük vergilerinin %20’si

-ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 19.08.2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.

ORTADA MÜKELLEF (KISMEN) ALEHİNE VEYA (KISMEN) LEHİNE VERİLMİŞ BİR KARAR BULUNMASI

- Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar (tarhiyatı tasdik eden karar) olması hâlinde, tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı (%100),

- terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin %20’si,

İle bu tutarlara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 19.08.2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.

SADECE CEZALARA İLİŞKİN DAVALARDAKİ DURUM

19.08.2016 tarihi itibariyle sadece vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması hâlinde;

a) Asla bağlı cezaların, vergilerin/gümrük vergilerinin bu Kanunun yayımlandığı (19.08.2016) tarihten önce ödenmiş olması veya 6736 sayılı kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

b) Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarından/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından

- İlk derece mahkemesi yani vergi mahkemesi safhasında olanlarda cezanın %25’inin

- Bölge İdare Mahkemesi ya da Danıştay’da temyizde olup, vergi mahkemesi kararı mükellef lehine yani terkin yönünde ise cezanın %10’unun,

- Bölge İdare Mahkemesi ya da Danıştay’da temyizde olup, vergi mahkemesi kararı alehe ya da Maliye lehine ise, tasdik edilen ceza tutarının %50’sinin,

6736 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

- Verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde (vergi mahkemesi kararı lehe olmakla birlikte, Danıştay ya da Bölge İdare Mahkemesi kararı alehe ise) cezanın %25’i, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde, onanan kısım için %50’si, terkin edilen kısım için %10’u, bozulan kısmın %25’i esas alınarak Kanun hükmünden yararlanılacaktır.

c) Yukarıda (b) başlığında anlatılan düzenlemeler, tarh edilen vergi ile birlikte dava konusu edilen asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları için de uygulanacaktır. Örneğin, özel usulsüzlük cezalarında temyize gidilmiş ve vergi mahkemesi kararı mükellef lehine ise cezanın %10’u, mükellef alehine ise cezanın %50’si ödenecektir.

ç) 6736 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten (19.08.2016) önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih (19.08.2016) itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan vergi cezaları için de yukarıda a ve b düzenlemeleri geçerli olacaktır. 

Örneğin, 19.08.2016 tarihinden önce pişmanlıkla beyanname verilmiş ve şartlar ihlal edildiğinden vergi ziyaı cezası kesilmiş ise vergi dairesine 6736 sayılı kanundan yararlanarak başvuru yapılır ise bu ceza tamamen silinecektir.

İŞTİRAK NEDENİYLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZALARI

6736 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarında, cezaya muhatap olanlar yukarıda (b) başlığında anlattığımız koşullarda bu Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır.

İDARİ PARA CEZALARINDAKİ DURUM

19.08.2016 itibarıyla 6736 sayılı Kanunun kapsamına giren idari para cezalarına ilişkin olarak;

- Dava açma süresi geçmemiş veya ilk derece yargı merciinde dava açılmış olması hâlinde cezanın %50’si,

- İlk derece yargı merciinin cezayı kaldırdığı ancak itiraz veya temyiz merciinde yargılamanın devam ettiği safhada olanlarında cezanın %20’si,

- İlk derece yargı merciinin kısmen veya tamamen onayladığı cezalarda onaylanan kısmın tamamı, terkin edilen cezanın %20’si,

- Verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %50’si,

- Verilen en son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik edilen cezanın tamamı, terkin edilen cezanın %20’si, bozulan kısmın %50’si esas alınarak düzenleme yapılmış olup ihtilafın bulunduğu safhaya göre ödenecek idari para cezası tutarı belirlenmiştir.

DAVA KONUSU OLAN ALACAKLAR TAKSİTLE ÖDENEBİLKECEK MİDİR?

6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre yapılandırılan alacakların, 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar tamamen ya da Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca yapılan taksitlendirmeye istinaden ilk taksit aynı tarihte olmak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

ekrem.oncu@dkrdenetim.com.tr

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

Diğer Yazıları