Hangi borçlar için ödeme süreleri uzadı!

Ekrem Öncü 28 Ocak 2017, 15:24

 

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna 27.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi ile Geçici 2’nci madde eklenmiştir.  Bu madde ile borçlarını yapılandırılan ancak ilk taksidi ödeyemeyerek şartları ihlal edenlere ikinci bir şans verilmektedir. Ayrıca ödemeler de Mayıs ayı sonuna kadar ötelenmektedir. 

6736 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2’nci maddeye göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 27.01.2016 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde (30.11.2016 tarihine kadar) ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği 27.01.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir. Bu düzenleme borçlarını yapılandıranlar için geçerli bir düzenleme olup, matrah artırımında bulunan mükellefler bakımından ödemenin yapılmaması şartların ihlal edileceği anlamına gelmediğinden onları kapsamamaktadır.

6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri de, (11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere), taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır. Örneğin, 31.01.2017 sonuna kadar ödenecek olan ikinci taksit 30.05.2017 tarihine kadar ve 31.03.2017 tarihine kadar ödenecek olan taksit 31.07.2017 tarihine kadar ödenebilecektir. Bu düzenleme ise parentez içine aldığımız hüküm hariç, 6736 sayılı Kanun kapsamındaki tüm ödemeleri kapsamaktadır. Yani borçlarını yapılandıranların ödemeleri ötelendiği gibi matrah artırımında bulunanların ödeme taksitleri de ötelenmektedir.

Mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri fıkrada öngörülen sürede vermeyen mükellefler tarafından söz konusu beyanname ve bildirimlerin 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmek ve tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti birinci fıkrada, diğer taksitleri ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmek şartıyla anılan fıkra hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

6736 sayılı Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, yukarıda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.

Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin Mayıs ayı sonuna kadar, diğer taksitlerin ise yukarıda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.

6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği 27.01.2017 tarihi itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

Yine 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği 27.01.2017 tarihi itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları bu maddede belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

6736 sayılı Kanuna 6770 sayılı Kanunla eklenen Geçici 2’nci madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği 27.01.2017 tarihinden önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.

27.01.2017 tarihinden önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.

Yazının buraya kadar olan bölümü biraz teknik olabilir, ancak 6770 sayılı Kanunla 6736 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2’nci madde ile borçlarını yapılandırıp ilk iki taksiti ödeme şartını ihlal edenlere ikinci bir şans verilmekte ve ödemeler Mayıs ayı sonuna kadar ötelenmektedir. Mayıs ayı sonuna kadar öteleme ise yalnızca yapılandırılan borçları kapsamayıp, aynı zamanda hem matrah artırımından hem de diğer nedenlerden kaynaklı ödemeleri de kapsamaktadır.  Ancak, 6770 ile 6736 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmamış olanlara yeniden başvuru hakkı ve matrah artırımına tekrardan başvuru hakkı getirilmemektedir.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

  • OSMAN GENÇER30 Ocak 2017 17:38MATRAH ARTTIRIMI VE VERGİ AFFI MÜRECAT SÜRESİDE UZATILMALI

    (%100,00) (%0,00)
  • yazik28 Ocak 2017 23:40Borclara af ciksin . begenmediginiz eski partiler vatandasi korur af cikartirdi. Simdikiler aç

    (%100,00) (%0,00)
  • melih28 Ocak 2017 16:31hocam şirket yönetimlerini ele geçiren hissedarların içten bilgili şansa**da beleş kalan şirket hisselerini toplamalarına manipülasyon denmiyormu***önemli cevap yazarsanız seviniriz**

    (%0) (%0)

Diğer Yazıları