Günün önemli şirket haberleri 12/10/2018

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ral Yatırım Holding'in pay ihracını kayda aldı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 8 milyon TL bedelli sermaye artıracak.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, geçmiş yıl zararlarının mahsubu amacıyla 8.000.000 TL azaltılarak 13.000.000 TL’ye indirilecek ve eş anlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artırım ile 21.000.000 TL’ye arttırılacak.

Satış türü 'Halka Arz' olarak belirlendi.

12 Ekim 2018 - 08:14
17

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), TSKB GYO'nun pay ihracını kayda aldı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 150 milyon TL bedelli sermaye artıracak.

Şirketin 150 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 300 milyon TL'ye çıkacak.

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan C grubu payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da halka arz edilmesinden sonra, kalan pay olması halinde, söz konusu payların, Şirket’in hakim ortağı olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satın alınacağı taahhüt edildi.

Satış türü 'Halka Arz' olarak belirlendi.

12 Ekim 2018 - 08:14
27

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Aksel Yatırım Holding nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, 4 kişi hakkında suç duyurularının/ihbarlarının yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Gökhan Deniz hakkında Şirket’in iktisadi ve ticari faaliyetleri ile ilgili olmayan ve Şirket leyhine icra takiplerinin başlatılmasına yol açan 11.800.000-TL ve 1.205.000-USD tutarındaki çeklerin düzenlenmesi ve söz konusu çeklerin Gökhan DENİZ tarafından kendisinin veya başkasının yararına kullanılması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 155 inci maddesi, GökhanDeniz ve Vedat Akbaş hakkında toplam tutarı 11.800.000-TL ve 1.205.000-USD olan Şirket çeklerine ilişkin bilgilere Şirket’in muhasebe kayıtlarında, dolayısıyla Şirket’in 31.12.2016 ve 31.03.2017 tarihli finansal tablolarında yer verilmemesi nedeniyle 6362 sayılı SPKn’nun 112 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Vedat Akbaş ve Serdar Çınar hakkında Aksel aleyhine başlatılan icra takiplerine ilişkin SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen denetim çalışmaları açısından önem arz eden bilgi ve belgeleri Kurula verilmemesi nedeniyle 6362 sayılı SPKn’nun 111 inci maddesi.uyarınca suç duyuruları/ihbarlarında bulunulacak.    Kurul Karar Organı tarafından ayrıca Suç teşkil eden bahse konu işlemler neticesinde (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu  bulunan Aksel Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan DENİZ aleyhine, yasal koşulların oluşması halinde, TTK’nın 553 üncü maddesi kapsamında dava açabilecekleri hususunun Kurul Bülteni aracılığıyla kamuya duyurulmasına, karar verildi.

12 Ekim 2018 - 08:14
37

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Merko Gıda'nın ihraç edilecek paylarına ilişkin izahname ve satış duyurusunun gerekli yasal ücretlerin alınmasından sonra Şirket’e verilmesine karar verdi.

SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

"Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 100.000.000 TL tutardaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.150.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak üzere 54.300.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 27.150.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin Kurulumuzun 04.10.2018 tarih ve 49/1111 sayılı Kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen 

1. Şirket’in mevcut durum itibariyle ortakları olan Merko Holding A.Ş., Aetna SA, Petros Nomikos, Dimitris Nomikos, Marios Minas Nomikis, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sahip oldukları payların ve söz konusu nakit sermaye artırımı çerçevesinde elde edecekleri payların ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin anılan nakit sermaye artırımı çerçevesinde elde edeceği payları, işbu konuya ilişkin alınan Kurul Kararı tarihi itibariyle 1 yıl süreyle borsada satışının kısıtlanmasına,

2. Kurulumuzca onaylı izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun gerekli yasal ücretlerin alınmasından sonra Şirket’e verilmesine karar verilmiştir. " 

12 Ekim 2018 - 08:14
47