Günün önemli şirket haberleri 11/6/2019

MARTI OTEL'İN 01.04.2018 - 31.03.2019 DÖNEMİ KONSOLİDE NET ZARARI 103.473.771 TL(ÖNCEKİ -12.744.027 TL)

11 Haziran 2019 - 08:25
110

Metemtur Otelcilik (METUR)

Metemtur Otelcilik Yönetim Kurulu, şirketin 18.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini tamamı nakden karşılanmak suretiyle 12.000.000 TL artırarak, 30.000.000 TL'ye çıkarma kararı aldı. Sermaye artırımının onaylanması halinde, şirket kayıtlı sermaye tavanına ulaşmış olacak.

Sermaye artırımı kararıyla ilgili şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

1-Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 30.000.000TL (Otuz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18.000.000TL (Onsekiz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 12.000.000 (Oniki Milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak(%66.66 oranında artırılarak 30.000.000TL (Otuz Milyon Türk Lirası) ye çıkarılmasına,

2- Artırılan 12.000.000TL lik sermayeyi temsil eden payların hamiline yazılı olarak oluşturulmasına ve sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına,

3­- Mevcut ortakların bedelli sermaye artırımında hisse senetlerinin yeni pay alma (rüçhan) hakkı döneminde 1 TL nominal değerli bir payın 1 TL' den ihraç edilmesine,

4- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların ; 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.‘de 1 TL'nin altında olmamak kaydı ile oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

6- Bedelli sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından takip edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

11 Haziran 2019 - 08:25
210

Ayen Enerji (AYEN)

Ayen Enerji Yönetimi, şirketin 171.042.300 TL mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 106.457.700 TL artırılarak 277.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Yönetim Kurulu 10.06.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak 399 sayılı kararları almıştır:

1- Şirketin güçlü bir özkaynak yapısına sahip olabilmesi, sağlıklı bir finansal yapı oluşturulabilmesi ve likiditesinin güçlendirilmesi amacıyla, şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin 600.000.000,- TL olarak belirlenen Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, 171.042.300,-TL olan çıkarılmış sermayesinin , tamamı nakden karşılanmak suretiyle 106.457.700,-TL artırılarak 277.500.000,-TL'sına çıkarılmasına,

2- İşbu sermaye artırımında yeni pay alma (Rüçhan) haklarının sınırlandırılmamasına ve yapılacak Sermaye artırımında (A) Grubu pay karşılığı (A) Grubu Pay, (B) Grubu Nama Pay karşılığı (B) Grubu Nama pay, (B) Grubu Hamiline Pay Karşılığı (B) Grubu Hamiline Pay ihraç edilmesine, (B) Grubu Hamiline payların Borsada İşlem Gören nitelikte oluşturulmasına,

3- Şirketimiz Esas Sözleşmesi 7.Maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetki uyarınca, ortakların Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının 1 adet pay için 0,01 Türk Lirası nominal değer üzerinden kullandırılmasına,

4- Yeni Pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde -yeni pay alma hakkı kullanım süresinin- izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5- Şirketimizin Ana Ortağı Aydıner İnşaat A.Ş.'nin bu sermaye artışında hissesine isabet eden sermaye taahhüt borcunun (Yeni Pay alma hakkı kullanım bedellerinin) , Aydıner İnşaat A.Ş. tarafından şirkete nakden konulan fonlar nedeni ile oluşan ve muaccel nitelikteki şirketimizden olan 94.594.811,28 TL tutarındaki alacaklarından mahsup edilmesinin kabulüne,

6- Yeni Pay Alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan (B) grubu hamiline payların (B) Grubu hamiline olarak 2 (iki) iş günü süre ile nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş: Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

7- Tasarruf Sahiplerine satıştan sonra pay kalması durumunda ,bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde ,ana ortaklığımız Aydıner İnşaat A.Ş. tarafından 10/06/2019 tarih ve 384 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamındaki satın alma taahhüdüne istinaden ,Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere ve bedelleri tam ve nakden ödenmek sureti ile ,Aydıner İnşaat A.Ş.'ne satılmasına,

8- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket hissedarlarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında Kaydi Pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarıın kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

9- Artırılan 106.457,700,- TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

10- SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına,

11- İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu,Borsa İstanbul A.Ş.,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması,bu kapsamda gerekli dökümanların,izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması , sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanım yerlerine ilişkin raporun hazırlanması,konu ile ilgili ilanların yapılması, bilgi belge ve diğer dokümanların hazırlanması, beyan ve kabullerinin yapılması, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin İzahnamede açıklanmak sureti ile belirlenmesi, Pay Tebliği'nin (VII-128.1)25/(1)/(b) hükmü uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların olması halinde satın alma taahhüdünde bulunan Tüzel Kişi Aydıner İnşaat A.Ş.'ne taahhüt tutarı kadar pay satılarak satışın tamamlanması, satışa aracılık edecek yetkili kuruluşun, Finansal Danışmanların veya Hukuki Danışmanların atanması sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için bunlarla her türlü sözleşmelerin tüm şart ve hükümleri ile kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin imzalanması hususunda her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için yönetimin yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

11 Haziran 2019 - 08:25
310

İz Tarım ve Hayvancılık (IZTAR)

İz Tarım Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, mevcut sermayesi 7.397.250 TL olan şirket, yüzde yüz oranında bedelli sermaye artırımına giderek sermayesini 14.794.500 TL'ye çıkarma kararı aldı.

Sermaye artırımıyla ilgili KAP'ta yer alan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimizin 10.06.2019 tarih ve 11 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

- Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelli olarak 7.397.250 TL tutarında nakden artışla 14.794.500 TL'ye çıkarılmasına,

- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,

- Nakden artırılan 7.397.250 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 1.075.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı, 6.322.250 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,

- Şirketimizin nakit olarak artırılan 7.397.250 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

- Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,

- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Sinan Araç tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,

- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nınkaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

11 Haziran 2019 - 08:25
410