***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Anlık Borsa Haberleri - 16 Mayıs 2019, 09:11

 

***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? ama Ertelenmiş Bir Açıklama mıağrısı
Genel Kurul Tipi lağan Genel Kurul
Hesap Dönem 01.01.2018
Hesap Dö 31.12.2018
Karar 04.03.2019
Ge 15.05.2019 14:00
Glunması Gereken Son Tarih 14.0 T A ÇA Hoçi Blokları Mahallesi, 1484. S

Gündem Maddeleri
1 - -Açıe toplantı tutanağının imzalan verilmesi,
2 - 2018 Yılı Faaar Cetveli (Finansal Tablolar)aygın ve Süreklilik Arz Eden İ Ticaret Kanunu 199. Madde Kapkları ile İlişkiler Raporunun ki
3 - -Yıl İçinde Yapılan Bailgi Verilmesi
4 - İstifaen Brine Yapılan Atamaların Tasvibin ve Denetçinin İbra Edilmesin Seçimi
7 - Bağımsız Denetçielerinin Huzur Haklarının Tespıtımı Hakkında Karar Verilmesilarla İlgili Yönetim Kuruluna zleşme Değişikliğinin Görüşülm Politikasının Görüşülmesi ve m Kurulu Üyelerine TTK 395 ve erilmesi
13 - Dilek ve Temennn Hak Kullanım Süreçleri
Kar ğrı Dökümanları
EK: 1 YIBITAS GK.pdf - Genel


Genel Kurul Sonuçları
Ge Evet
Genel YİBİTAŞ YOZGATRİ A.Ş.'NİN
15.05.2019 TARİHLL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
YİBt Malzemeleri A.Ş.'nin 2018 heel Kurulu, 15 Mayıs 2019 Çarşay Inn Hotel Çukurambar Çankayaliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2019 tarih ve 44368827 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.04.2019 tarih ve 9812 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca pay sahiplerine toplantı tarihinden 3 hafta önce taahhütlü mektupla postalanarak ve şirketin web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazıkanlık Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve 8.295.603,60 kabul oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi. M. Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı müteakiben görüşmelere geçildi.
2)Gündemin ikinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca öneSoru ve cevaplarla müzakere edildi. Ortaklardan Servet Yurtseven söz alarak öncelikle faaliyet raporunun kayıt altına alınıp alınmadığını sordu. Cevaben kendisine faaliyet raporlarının denetime açık olduğunu ve her türlü platformda yayınlanarak ilan edildiği belirtildi. Tüm görüşmelerin tutanakla kayıt altına alındığı belirtildi. Servet Yurtseven tekrar söz alarak diğer pay sahiplerinden birkaç kişiye ait vekaletnamesinin bir bölümünün girişte kabul edilmediğini ve sadece kendi payına ait kısmın kayıt altına alındığını söyledi. Bakanlık Temsilcisi söz alarak ortaklara genel kurula Kabul vekaletnamelerinin özel şartlarla düzenlenmesi gerektiği, genel vekaletnamelerin Kabul edilmediği ve bunun mevzuatla sabit olduğunu belirtti ve mevzuatı okudu. Servet Yurtseven tekrar söz alarak bu ifadelerin tutanağa geçirilmesini istedi ilaveten yıllara sari süreçte paylarının heba olduğunu ödenen kar pketin küçük ortakların paylarını satın alması için girişimlerde bulunulması gerektiğini belirtti. En azından borsada işlem göremeyen hisselerin (lot altı) şirket atarafından satın alınmasının mağduriyetleri gidereceği belirterek bunun tutanağa geçirilmesini talep etti. Bununla ilgili Vergi ve Muhaebİlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Şirket Genel Müdürü Sayın Murat Demirdelen tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği gereğince 2018 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi, karşılıklı soru cevaplarla müzakere edildi.
4)Gündemin dördüncü maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle, oylanarak kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Carlos Eduardo BOGGIO'nun 31.12.2018 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 31.12.2018 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu başkaca önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyesi olarak, Hatim Ben Moussa, Jorge Alejandro WAGNER, Persio MORASSUTTI ve Günther SMETANA'nın 3 yıl süre ile seçilmeleri teklif edildi. Bu önerge oya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine
- Campus Arbea Edifico 1, planta baja Ctra., Fuencarral verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2019 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764253


BIST