***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

Anlık Borsa Haberleri - 09 Kasım 2018, 07:48

 
ntrol Gücü Olmayan Paylar
Öde Pay İhraç Primleri / nıflandırılacak Birikmiş Diğeriş Karlar
Yeniden Değerleme v Kar / Zararları rı
Önceki Dönem 01.01.2017 - -1.335.578 2.903.493 4.720 0 -2.903.493 23.650.935 23.650.935 23.650.935 28.109 23.679.044
Diğer Kapsa -988.962 -988.962 0 0 r Payları
-41.635 -41.635 -41.635 -9.994 -51.629
Dönem Sonu m 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 0 27.729.168 152.102.490 38.426.713 190.529.203 312.871.220 0 0 0 -4.167.792 -4.167.792
Transferler
0 0 0 85.892.018 39.804 85.931.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 29.619.682 169.227.928 82.820.385 252.048.313 ülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
82.860.189 23.679.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.579.579
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-31.882 -81.243
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.042.520 1.529.573
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.966.265 3. -2.668.616 -916.238
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 10.337.637 8.221.022
Vadeli Alımla 22 -4.827.926 -4.074.751
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 21.626.9 -17.224.898 -14.475.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.069.69tlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
459.955 758.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alaca -17.751.926 6.480.030
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
63.340 ış)
529 -376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.796.835 1.309.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.152
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
108.942.511 55.899.547
Ödenen Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -14.846.139 -936.745
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
.155 657.739
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
409.155 657.739
Maddi ve Mad.987
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.286.963 -1.083.987
Alınan Faiz
-26.178.402
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.947 -26.178.402
Ödenen Temettüler
-3.999.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.656.275 8.628.089
NAKİT VE NAKİT BENZERL
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.614.579 33.866.079
Ticari Alacaklar
268.882 728.837
Stoklar
9 90.928.631 73.184.935
Peşin Ödenmiş Giderler
3.222.637
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.641.463 3.128.800
Diğer Dönen Varlıklar
64.080 Alacaklar
229.270 11 24.059.097
14
Taşıtlar
Mobilya ve Demirbaşlar
4.642.510 126.009 ar
847.316 12 .558 17 .744
İlişkili Olmayan Tar
25 76.609 04.554.876
TOPLAM VARLIKLAR 375.565.445
KAYNAKLAR
7 0 orçlanmalar
Banka Kredileri
0 42.387.267
İar
6 49.397.719 Borçlar
6 ılıklar
Karşılıklar
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜ 89.5 2.837.014 e Farkları
ntolar)
7.529 18 -1.530.351
Yeniden Değerlem Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
ılan Kısıtlanmış Yedekler
29.619.682 18 2.315.343
Yasal Yedekler
3.825
Geçmiş Yıllar Karla 38.426.713
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
376.650.449 466.164.174 Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği 17 Cari Dönem 3 Önceki Dönem 3 Aylık 0KISMI

Hasılat
453.387.571 .469 Maliyeti
4.902 EN BRÜT KAR (ZARAR)
109.812.669 .050 ZARAR)
9
-3.5 -15.2 -4.720.602 15.040.92
-10.3 tırım Faaliyetlerinden Gelirle 30.496.961 atırım Faaliyetlerinden Giderl -6.398.109 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNC 18.477.178
Fin -1.554.114
SÜRDÜRÜLEN FA 16.923. 25 25 25 41.091.891 41.091.89

Kontrol Gücü Olmayan Pa 28.109 Ana Ortaklık Payları
50.935 a Kazanç

Pay Başına Kazanar)

Sürdürülen Faaliyet 14,47762(Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GEL 18 244.268 6.297 arı)
n Sınıflandırılacaklar
ELİR (GİDER)
R (GİDER)
rin Dağılımı

Kontrol Güc 39.804 4 12.879.894tr/Bildirim/718762


BIST