Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Anlık Borsa Haberleri - 09 Kasım 2018, 07:38

 

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte
değişiklik yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konu ile ilgili
kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete?de
yayımlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ?Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığını? ibaresi ?Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığını? şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan
?Üç ayı geçmemek üzere? ibaresinden sonra gelmek üzere ?4447 sayılı
Kanunun Ek 2 nci maddesinde sayılan gerekçelerle? ibaresi eklenmiş,
(e) bendinde yer alan ?Türkiye İş Kurumunu? ibaresi ?Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğünü? şeklinde değiştirilmiş, (g) bendi yürürlükten
kaldırılmış, (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya
aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"h) Zorlayıcı sebep: İşverenin kendi sevk ve idaresinden
kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf
edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin
azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile
sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da
deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi
durumları,?
ı) Uygunluk tespiti: İşverenin kısa çalışma talebinin uygunluğuna
ilişkin İş Müfettişleri tarafından yapılan inceleme faaliyetlerini,
i) Yönetim Kurulu: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,"
Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
?sendikaya? ibaresi ?işçi sendikasına? şeklinde değiştirilmiş, aynı
maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi ve üçüncü
fıkrası yürürlükten kaldırıldı
"(2) İşveren bildiriminde
a) Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı
sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu
belirtmek,
b) İşyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı
işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri
sicil numarasını belirtmek,
c) Manyetik ve yazılı ortamda Kurumca belirlenen formatta
hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren
listeyi Kurum birimine teslim etmek,
zorundadır."
Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"MADDE 5 ? (1) İşverenin kısa çalışma talebi, öncelikle Kurum
birimi tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilir.
(2) Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal
etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı
sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının
iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde,
Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(3) İkinci fıkrada yer alan sebeplerle Yönetim Kurulunca alınmış
bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi
tarafından reddedilir.
(4) Kısa çalışma talepleri iş müfettişlerince uygunluk tespiti
yapılması amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine
ivedilikle gönderilir. Uygunluk tespiti sonucu ilgili Kurum birimine
gönderilir. Uygunluk tespiti sonuçları Kurum birimince işverene
bildirilir. İşveren durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde
ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına
bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa
çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.
(5) Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma
uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde
uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren
talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.
(6) Kısa çalışma başvurusu ve uygunluk tespitine ilişkin diğer
işlemler Kurum ve/veya Bakanlık tarafından belirlenir."
Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı ?Kısa Çalışma ve Kısa
Çalışma Ödeneği? olarak değiştirildi.
Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan ?Kurumca? ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığında yer alan ?Kısa
çalışma? ibaresinden sonra gelmek üzere ?ile kısa çalışma? ibaresi
eklenmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan ?16 yaşından
büyük? ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin mevcut
dördüncü fıkrasında yer alan ?ekonomik gelişmelerin işyerinin
faaliyetleri üzerine etkileri doğrultusunda? ibaresi yürürlükten
kaldırılmış, aynı maddenin mevcut yedinci fıkrasında yer alan ?Kanunun
50 nci maddesinde? ibaresi ?Kanunda? şeklinde değiştirilmiş, aynı
maddenin mevcut sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"(4) Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi
içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin
niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.?
(9) Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal
bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği
miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum
tarafından ödenir."
Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirildi:
"Kısa çalışma ödeneğinin denetimi ve durdurulması
MADDE 8 ? (1) Kısa çalışma uygulamasına ilişkin işyerlerinin
denetimi iş müfettişlerince yapılır.
(2) Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerlerinde yapılan
inceleme sırasında işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri
ile ilgili hatalı bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve iş
müfettişinin yazılı talebi halinde hakkında hatalı bilgi verilen işçi
sayısı da dikkate alınarak kısa çalışma ödeneği durdurulur.
(3) Kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespiti için
Bakanlık tarafından 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
kapsamında yapılan giderler İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Bu
kapsamdaki harcamalar için Bakanlık tarafından belirlenecek tutar her
ayın 25?inde talep edilir. Talep edilen bu tutar, bildirimin yapıldığı
ayın en geç son gününe kadar İşsizlik Sigortası Fonundan, Bakanlığın
bildireceği banka hesabına aktarılır. Bu madde kapsamında aktarılan
tutarlardan, herhangi bir sebeple Bakanlık hesabında fazla kalan
miktarlar, bir sonraki ayda talep edilecek miktardan düşülür. Bu
maddede belirtilen tarihlerin hafta sonu tatili veya resmi tatil
gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü işlemler
gerçekleştirilir. Ödeme işlemi gerçekleştikten sonra giderlere ilişkin
bilgi ve belgelerin birer nüshası İşsizlik Sigortası Fonuna
gönderilir."
Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
?sendikaya? ibaresi ?işçi sendikasına? şeklinde, ?10 uncu? ibaresi ise
?11 inci? şeklinde değiştirildi.
Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı? ibaresi ?Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı? şeklinde değiştirildi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey