***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Anlık Borsa Haberleri - 17 Mayıs 2018, 17:44

 

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 06.04.2018
Genel Kurul Tarihi 04.05.2018
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus (34357) İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.01.2017?31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 01.01.2017?31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 01.01.2017?31.12.2017 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2017?31.12.2017 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
10 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
11 - 01.01.2017?31.12.2017 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2018?31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izninin alınmış olması kaydıyla esas sözleşmenin 3'üncü, 6'ıncı ve 23'üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Kar Dağıtım Öneri Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1.Toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.
2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3.2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.
4.2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.
5.Şirketin 2017 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
6-01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.04.2018 tarihli ve 2018/14 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.
7- Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
8-Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
9- Yönetim kurulunun üye sayısını 7 kişi olarak belirleyen ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 02.04.2018 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" ile önerilen Sn. Polat KURT ile Sn. Çetin BOZCU'nun Bağımsız üye adayları olarak, 2019 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 2 yıl süre ile seçilmelerine A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenen ve tekrar aday olan Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Ummahan Binhan KESİCİ,Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Mustafa Fikri Çobaner ile Sn. Ertekin DURUTÜRK'ün Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2020 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu.
10- 2018 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
11- 2017 yılında şirket tarafından yapılan toplam 1.264.524,63 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 1.485.185 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.04.2018 tarih ve 14 sayılı 01.01.2018- 31.12.2018 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu ve teklifin mevcudun oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.
12- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oyçokluğu ile izin verilmesine karar verildi.
13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2017 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
14- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi esas sözleşmenin 3.üncü,6.ıncı ve 23.üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususu mevcudun oyçokluğu ile izin verilmesine karar verildi.
15- Kapanış.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul ToplantiTutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 Olagan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2017 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.05.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684305


BIST