***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Anlık Borsa Haberleri - 13 Mart 2018, 14:11

 

***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2018
Karar Sayısı
2018-3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

               SORUMLULUK BEYANI
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi    : 13.03.2018
Karar Sayısı  : 2018 - 3
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ" 'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
   
a- Şirketimizin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ'e göre hazırlanmış konsolide olmayan Finansal Tablolar ve Raporların tarafımızca incelendiğini,  
b- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 31.12.2017 dönemi ile 31.12.2016 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen finansal tablo ve raporlar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması                     sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
Beyan ederiz.
İstanbul, 13.03.2018
Saygılarımızla,
IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Veli KOCATÜRK                    Melih YÜKSEL
Yön. Krl. Bşk. Yrd.                Yön.Krl. Üyesi
Genel Müdür    
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668201


BIST